Obec Važec
Važec

Zamestnanci

Starosta obce Važec

 

starostaIng. Milan Lištiak

Adresa: Pri Váhu 324, Važec
Tel: 0907 849 578
starosta obce Važec od 14.12.2014

 

 

Zamestnanci

 

Adriana Ilavská

Adresa: Na Harte 19, 032 61 Važec
Tel: 044 5294 121
Mobil: 0918 112 569
 
• referent na úseku vnútornej správy
• referent na úseku sekretariátu starostu

 

Dagmar Profantová

Tel: 044 5294 121
Mobil: 0905 763 506
 
• referent ekonomického úseku
• referent sociálneho úseku

 

Mgr. Viera Hrebeňárová

Mobil: 0908 235 091
E-mail: v.hrebenarova@obecvazec.sk
www.obecvazec.sk
 
• referent ekonomického úseku
 

Jarmila Kšenzakovičová

Tel: 044 5294 121
Mobil: 0908 903 828
E-mail: j.ksenzakovicova@obecvazec.sk
 
• referent ekonomického úseku
• referent na úseku sekretariátu starostu obce
 

Slávka Ilavská

Tel: 044 5294 121
Mobil: 0905 600 252
 
• referent miestnych daní a poplatkov, pokladne a životného prostredia

 

Rastislav Sirotiak

Adresa: Na Harte 19, 032 61 Važec
Tel: 044 5294 121
Mobil: 0907 849 654
 
• referent na úseku stavebnom, územného plánovania a civilnej ochrany
• referent na úseku investičnej činnosti, údržby, opráv, odpadového hospodárstva, správy cintorína, malých obecných služieb a obecnej logistiky

 

Adriana Muráňová

úradné hodiny : každá streda od 16:00 do 18:00

Mobil : 0917 932 095

E-mail : a.muranova@obecvazec.sk

              stavebnyurad@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk

- Stavebný úrad Važec

 

Mgr. Zuzana Rysuľová Kubíková

Mobil: 0905 713 117

E-mail: z.rysulova@obecvazec.sk

 
• sociálny terénny pracovník

 

 

Ing. Ľudovít Budzák

hlavný kontrolór Obce Važec
 

- zúčastňuje sa na zasadnutí OR a OZ s hlasom poradným
- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Z.z.,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce a k prijatiu úeru
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

 

Lenka Jakubčiaková

- upratovačka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa