Menu
Obec Važec
Važec

1000-ročný prierez históriou

po roku 960

... misijná stanica z Nitrianska v zápase s tradíciami uctievania slovanských božstiev a pohanských zvykov. Christianizácia severného slovenska a Vislanska. Pôsobenie miestnych pustovníkov v pustovňach. Z toho dávna cirkevná a kultúrna tradícia sv. Antona Pustovníka... 

Rok 1156

... cirkevný odkaz už zanamenáva tradíciu známeho pútnického miesta s kostolíkom...

Rok 1222

... podľa vizitácie údajne spoločná farnosť Važca a Štrby so zachovávaním slovienskej liturgie až do 15. storočia. Možno predpokladať, že ide o Šoldovo s benediktínskym kláštorom, ktorý bol asi za náboženských a šľachtických výboj a nepokojov v 15. a 16. storočí. V osade bol kostolík, chránený hlbokou priekopou s drevenými palisádami. Niektoré časti kostolíka boli prevezené do Važca s cennou soškou Panny Márie, údajne zvanej " de Vago in Vazecz"...

Rok 1241
... tatársky vpád. Po vpáde nasleduje oživovanie krajiny udeľovaním kráľovských donácií...

Rok 1265
... Hybe už s výsadami kráľovské mesta vplýva na rozvoj Liptova i Važca.

Rok 1267, 1269
... Kráľ Belo IV. Donáciami dáva šľachticovi Bohumírovi tiež územie od Hybice po spišské hranice, aby tu osadil dediny. V listine z roku 1267 sa spomínajú Važťania ako slobodní s výsadami po celom kráľovstve. V nespornej listine z roku 1269 sa spomínajú lúky, pole a potok Važec – Biely Váh. Toto bolo potvrdené v ďalšej listine z roku 1273. V tejto listine sa spomína desiatok pre miestneho farára. Tým je potvrdená existencia osád i farnosti i prosperita farníkov.

Rok 1280
... vznik Važca ako obce ( od.roku 1269 ). Pôvodná občinová zástavba okolo Váhu a kostola, neskoršia šoltýska už upravená zástavba sleduje os hradskej z Liptova do Spiša. Pomenovanie obce je od rieky Váh. V pôvodných listinách sa Biely Váh uvádza ako Vážik, Važec.

Rok 1281
... Šoltýska listina prvého dedičného richtára obce Gerharda zo Spiša, s právom trhu i meča. Mal v dedičnej dražbe dva lány, mlyn, pivovar, obchod a krčmu. Aj to sú dôkazy už o hospodársky využívanom území. Važťania boli na 10 rokov oslobodení od platenia dávok. Šoltýs dosídľoval z vonku, ale aj z miestnych, lazníckych či rodových osád a takto zahusťoval osídlenie okolo pôvodnej osady pri Váhu, dodnes Viling ( villa-osada)...

Rok 1286
... Važec už ako rozvinutá obec na čele so Šoltýsom, dedičným richtárom. V neskoršom období ako mestečko s právom meča a trhu (Šibeničný vŕštek, jarmoky). Važťania prešli na vyššiu formu užívania pôdy. Namiesto užívania zo spoločného, rodového či obecného, nastupuje individuálna dedičná dražba pôdy na emfyteutickom – zákupnom práve. Na jednu usadlosť „rala“, pripadlo asi 25 ha pôdy. Tým sa zvýšil záujem o využívanie pôdy.

Rok 1301
... v tomto období postavený, možno dostavaný ranogotický kostol zasvätený sv Antonovi Pustovníkovi. Patrocínium isto nadväzuje na spomínanú pustovnícku a misijnú tradíciu. A čo viac, vyobrazenie je skoro rovnaké ako nitrianska a zoborská pečať! Táto pečať platila do 18. storočia, teda i v období reformácie. Aj nový obecný erb preberá z neho symbol zvona : kresťanstva, kultúry, spevu. Sú názory, že najstaršou, románskou časťou kostola, je svätyňa ešte z 10. storočia (J.Silan). Zodpovedá to uvedeným tradíciam slovienskej, nitrianskej misie....

Rok 1310
... osada Bilansko pri Bilanskej vode. Ako osada je zachytená v poznámkach donačných listín a tiež v mapách z 15. storočia s umiestneným na východnej, važeckej strane potoka. Záchranný archeologický výskum bol zrealizovaný pri výstavbe diaľnice D1. Podľa oznámenia archeológov išlo o osadu s nálezmi spred 14. storočia – kováčstvo, keramika. Neskôr tu bol zájazdný hostinec s prepriahaním. Do roku 1960 tam boli objekty horárne, majetok rodiny Kircovej z Važca, neskôr odkúpený Važťanmi. Na tomto mieste sa tiež predpokladá zájazdná krčma, kde Jánošík, podľa žalobného spisu, ozbíjal grófku Šardonku.

Rok 1364
... z príkazu kráľa prestavba hradskej medzi Žilinou a Košicami s odbočkou do Poľska. V dobe Márie Terézie bola táto cesta prestavaná a spevnená so značením kilometrov...

Rok 1545
... celá obec prešla k reformácii aj s kostolom. Na šírenie vzdelania, humanizmu a Písma založená cirkevná škola. Prvým známym ev. kňazom je Šalamún Melík, do roku 1550 bol učiteľom v Hybiach. Pred ním roku 1545 na synode ev. spišského duchovenstva je ako važecký farár zapísaný Mikuláš M. ...

Rok 1573
... začala ťažba zlata a antimónu na Kriváni v baniach: Krámev, Banička, Do stúp.

Rok 1600
... v obci bolo 72 domov a tiež majer, dodnes kaštieľ. Teda mestečko s asi 900 obyvateľmi....

Rok 1603
... Bohumírovi potomkovia : Svätojánski, Smrečianski a Bánovskí vydali pre obec súpis poddaných povinností – prvý písomný urbár, ktorým už obmedzili Šoltýske práva Važťanov.

Rok 1611
... prvá známa vizitácia miestnej ev. cirkvi. Ďalšia vizitácia Sp. Kapitulou z roku 1725 zapísala stav v obidvoch cirkvách a tiež v obci a objavne zachytáva stav aj z ranného obdobia dejín...

Rok 1672
... potlačené hnutie Gašpara Piku za slobodu viery. Tiež bol popravený važecký richtár...

Rok 1690
... kostol sa dostal do majetku rímsko-katolíckej cirkvi...

Rok 1693
... zemepánske nariadenie o užívaní lesov s pokutami. Obmedzenie práv dedičného richtára, ale zároveň sú tu ešte uvedené práva a povinnosti radných – strarších obce a richtára obce.

Rok 1709
... v obci bola umiestnená posádka kuruckých vojsk Františka Rakóciho II.

Rok 1712
... pôsobenie Jánošíka na Hovaude a pri Bilanskej vode. V tom pokračoval Šablík z Važca. Miestne povesti : Jánošíková skala na vŕškach, Jánošíková komora na Kriváni, Jánošíkova krčma pri Bilanskej vode. Je povesť o zbíjaní Márie Terézie Šablíkom na Hovaude-Vysokom bore, za čo cisárovna dala vyrúbať krásny smrekový les na Hovaude...

Rok 1738
... kostol barokovo postavený. Už zasvätený sv. Trom kráľom spolu aj s novým oltárom. Pri kostole postavená drevená veža, ktorá slúžila obidvom cirkvám i obci pri ochrane...
Rok 1773
... prvý zapísaný výstup na Kriváň z Važca. Vystúpili J.Cirbesz a J. Bucholtz zo Spiša...

Rok 1783
... na základe Tolerančného patentu o slobode viery postavený drevený evanjelický kostol...

Rok 1787
... richtár Ján Zuštiak vydal obecný poriadok aj so zákazom čapovať v sobotu a nedeľu...

Rok 1795
... výstavba rímsko-katolíckej školy. Evanjelické školy boli v strede obce na Harte ( t.č. obecný úrad )...

Rok 1831
... obec zachvátila cholera. Opakovane v roku 1855. Na Dolnú zem odišlo až 35 rodín...

Rok 1843
...pôsobenie miestnych štúrovcov : ev. farár Michal Šoltýs a ev. rektor-učiteľ Daniel Ferienčík.Na važeckej fare napísal Janko Matúška napísal Nad Tatrou sa blýska na nápev ľudovej piesne Kopala studničku. Zakladajú rad spolkov : nedeľnú školu o hospodárení, spolok triezvosti a miernosti, knižnicu, úverné družstvo a družstevný spolok hneď po Sobotišti. Zaviedli spisovnú slovenčinu, zúčastnili sa Slovenského povstania v meruôsmych rokoch. Daniel Ferienčík ako kapitán hurbanovských vojsk bol odsúdený na šibeň, len porážka maďarských vojsk ho zachránila. Prispievali do Slovenských národných novín v článkoch z Važca. Organizovali národné výstupy na Kriváň:16.8.1841 prvá národná púť – Štúr, Hurban, Hodža. Dňa 30.08.1844 z Važca vystúpili : Hurban, Janko Kráľ, Franciscy. Dňa 15.8.1862 vystúpili: Marko-Daxner, Kuzmány. Važťania z Kriváňa zhodili protislovenský nápis a nahradili ho nápisom „Sláva slovákom“. Medzi prvé slovenské poetky patrí manželka ev.farára Anna Zuzana Šoltýsová, rodená Orfánusová. Spolu so svojimi deťmi sa tiež činila na divadelnom poli, založením ochotníckeho divadla v roku 1849...

Rok 1849
...20. februára do obce prichádzajú hurbanovské vojská. Važťanov vedie učiteľ Daniel Ferienčík.

Rok 1852
... obcou prechádza cisár František Jozef I. Celá obec ho vítala s krojovanou skupinou s cedidlami na pleciach a s valaškami tancovali a pod nohy in nôtilo až 12 gajdošov. To je začiatok organizovaných vystúpení krojovanej skupiny. Z tohto obdobia je Važecká zbierka piesní, uložená v archívoch Matice Slovenskej...

Rok 1863
... delegácia Važťanov na čele s ev. farárom A. Okálym v Martine na založení Matice Slovenskej...

Rok 1865
... jedna z najpočetnejších obcí Liptova. Komasácia pozemkov v obci. Založenie katastra ako základ pozemkovej knihy...

Rok 1871
...7. decembra otvorenie železničnej trate Žilina-Poprad. Začiatok železničiarskej tradície v obci...

Rok 1878
... chladné leto, neúroda, mor. Ľudia celý rok chodili v kožuchoch. Zomrelo 170 detí.

Rok 1892
... na mieste dreveného kostola postavený murovaný ev. kostol. Boli posvätené tri zvony s nápismi: najväčší – K sláve Božej ev.a.v.Važec 1891, stredný – v Němž máme vykúpení skrze Nebo, najmenší – Príď, Pane Ježiši. Nový orgán od Riegra namiesto zastaralého od fy Janušek.

Rok 1909
... výstavba evanjelickej školy na Vernárskej ulici, pretože hrozilo poštátnenie ľudovej koly s maďarizáciou...

Rok 1911
... do Važca prichádza maliar Jaroslav Augusta. Tu žil a tvoril do roku 1914. Svetová vojna zmarila jeho úmysel trvalo sa tu usadiť. Pred ním v roku 1905 tu pôsobili anglický maliari manželia Stokesovci a neskôr známy maliar Gustáv Mallý...

Rok 1913
... založenie Ptravného družstva. Začiatok pôsobenia Slovenskej národnej strany v obci...

Rok 1918
... účasť na 1. máji v Liptovskom Mikuláši a na manifestácii za ČSR. Začiatok rozvoja národného života v obci, cirkvi, v spolkoch, v školstve a v kultúre...

Rok 1920
... založenie Folklórnej – krojovanej skupiny. Obnovenie divadelnej činnosti z roku 1849. Príchod Františka Havránka do Važca. Jeho prvé obrazy dreveníc. Založenie Červeného kríža.

Rok 1922
... založenie športového klubu ŠK Jánošík Važec. Objavenie Važeckej Jaskyne Ondrejom Húskom a Františkom Havránkom...

Rok 1923
... 1.8. príchod majstra Jana Hálu do Važca. Začiatok jeho pôsobenia. Založenie evanjelického spevokolu...

Rok 1931
... 17. júla požiar Važca. Tragédia a začiatok obnovy obce aj kultúrnej a spolkovej činnosti...

Rok 1932
... otvorenie Važeckej jaskyne s propagáciou Fr. Havránkom. Vznik cirkevného spolku SEM-u...

Rok 1935
... výstavba obecného vodovodu zo Solísk. Výstavba novej školy, od roku 1938 evanjelická meštianka...

Rok 1938
... výstavba druhej koľaje železničnej trate. Začiatok výstavby cesty I-18 Važec – Tatranská Štrba – Svit...

Rok 1945
... 29.1. oslobodenie Važca. Obec sa zapojila do odboja najmä účasťou v SNP a v ČSA. V chotári obce pôsoboli partizánske oddiely Vysoké Tatry a Za slobodu Slovanov...

Rok 1947
... zákonmi z roku 1947 a 1952 bol najskôr zriadený TANAP a neskôr taktiež bez súhlasu občanov, odcudzená 1/3-ina chotára popod Tatry. Napriek žiadosti obcí, dosiaľ nevrátené...

Rok 1949
... 1.7. prišiel Janko Silan vlastným menom Jána Ďurka za prvého rímsko – katolíckeho farára. Pôsobil až do skonu 16.5.1984. Pamätná tabuľa umiestnená na rímsko – katolíckej fare...

Rok 1960
... 23.1. založenie Jednotného roľníckeho družstva, takmer posledného v okrese...

Rok 1965
... regulácia koryta Váhu. Začiatok výstavby vodovodu z Ramžovej. Otvorenie pamätnej izby Jana Hálu, v roku 1975 prebudovaná na Galériu Jána Hálu, otvorenie za účasti vlády...

Rok 1966
... otvorenie novej kinosály a obradnej miestnosti pri MNV...

Rok 1981
... celo okresné oslavy 700.výročia založenia obce, spojené s Medzinárodným družstevným dňom pri príležitosti 140. výročia družstevníctva v obci. Stretnutie rodákov a priateľov Važca. Veľkolepý alegorický sprievod občanov Važca v programe Rok na dedine a Spieva celá rodina. Vrchol osláv v amfiteátri na Vŕškoch. Začiatok každoročnej tradície folklórnych dní obce.

Rok 1986
... začiatok plynofikácie poľnohospodárskeho družstva a obce za pomoci rodákov...

Rok 1990
... 20.2. obnovenie činnosti Matice slovenskej v obci. Predsedkyňa Margita Hybenová nadväzuje na činnosť predchádzajúcich predsedov MO MS Ing. M. Lištiaka, M. Hálku, a J. Vrabca...


 

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7
8
9
10
11 12
13
14
15
16 17 18
19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa