Obec Važec
Važec

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu

1. písomnú žiadosť podať na obecnom úrade vo Važci
 
2. doložiť príjem všetkých pracujúcich osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok ( overenú kópiu živnostenského listu, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, súdne rozhodnutie o vyrúbení vyživovacej povinnosti ...)
 
3. žiadateľ obdrží písomné vyrozumenie o pridelení/nepridelení bytu do 30 kalendárných dní
 
4. v prípade pridelenia bytu sa nájomná zmluva so žiadateľom uzatvára na dobu skúšobnú 6 mesiacov
 
5. opätovné predĺženie nájmu sa zrealizuje po predložení potvrdení o príjme
 
6. po pridelení bytu zloží žiadateľ finančnú zábezpeku do garančného fondu na účet Obce
 
7. žiadteľ bude platiť výšku nájomného do 5 kaledárnych dní príslušného mesiaca

Dátum vloženia: 14. 7. 2015 9:19
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2020 9:21
Autor:
Mapa