Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci

starosta obce Važec

Ing. Milan Lištiak

Ing. Milan  Lištiak

Adresa: Pri Váhu 324, Važec

E-mail: starosta@obecvazec.sk

www: www.obecvazec.sk

starosta obce Važec od 14.12.2014


 

 

 

zamestnanci

Adriana Ilavská

Adresa: Na Harte 19, 032 61 Važec

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0918 112 569

E-mail: obecvazec@stonline.sk a.ilavska@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk

• referent na úseku vnútornej správy
• referent na úseku sekretariátu starostu 

Dagmar Profantová

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0905 600 252

E-mail: d.profantova@obecvazec.sk

www: www.obecvazec.sk

• referent ekonomického úseku
• referent sociálneho úseku


 

Ing. Kristína Ilavská

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0905 600 252

E-mail: k.ilavska@obecvazec.sk

www: www.obecvazec.sk

• referent ekonomického úseku


 

Slávka Ilavská

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0905 600 252

E-mail: s.ilavska@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk

referent miestnych daní a poplatkov, pokladne a životného prostredia


 

Rastislav Sirotiak

Adresa: Na Harte 19, 032 61 Važec

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0907 849 654

E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk

• referent na úseku stavebnom, územného plánovania a civilnej ochrany
• referent na úseku investičnej činnosti, údržby, opráv, odpadového hospodárstva, správy cintorína, malých obecných služieb a obecnej logistiky


 

Mgr. Stanislava Rysulová

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0908 933 309

E-mail: s.rysulova@obecvazec.sk

správne delikty, priestupky
zabezpečovanie podkladov na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
aktualizácia webovej stránky


 

Ing. Ľudovít Budzák

E-mail: l.budzak@obecvazec.sk

hlavný kontrolór Obce Važec

- zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
- zodpovedá za prípravu všeobecných záväzných nariadení obce, zásad, poriadkov, smerníc, pokynov a iných právnych noriem pre obec,
- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Z.z.,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom


 

Lenka Jakubčiaková

- upratovačka
- pomocný administratívny pracovník


 

Branislav Čipka

Mobil: 0907 321 105

Správca Domu smútku


 

Rastislav Šeďo

vedúci pracovnej skupiny


 

Milan Grunvaldský

údržbár


 

Dušan Božoň

údržbár


 

 

 

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Elektrina
0850 111 468
0906 25 25 25
Voda
044/552 1992
0908 916 579
Verejné osvetlenie
044/5294 121
Rozhlas
044/5294 121
webygroup

Úvodná stránka