Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci

starosta obce Važec

Ing. Milan Lištiak

Ing. Milan  Lištiak

Adresa: Pri Váhu 324, Važec

E-mail: starosta@obecvazec.sk

www: www.obecvazec.sk

starosta obce Važec od 14.12.2014


 

 

 

zamestnanci

Adriana Ilavská

Adresa: Na Harte 19, 032 61 Važec

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0918 112 569

E-mail: obecvazec@stonline.sk a.ilavska@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk

• referent na úseku vnútornej správy
• referent na úseku sekretariátu starostu 

Dagmar Profantová

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0905 600 252

E-mail: d.profantova@obecvazec.sk

www: www.obecvazec.sk

• referent ekonomického úseku
• referent sociálneho úseku


 

Ing. Kristína Ilavská

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0905 600 252

E-mail: k.ilavska@obecvazec.sk

www: www.obecvazec.sk

• referent ekonomického úseku


 

Slávka Ilavská

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0905 600 252

E-mail: s.ilavska@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk


 

Rastislav Sirotiak

Adresa: Na Harte 19, 032 61 Važec

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0907 849 654

E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk

www: obecvazec.sk

• referent na úseku stavebnom, územného plánovania a civilnej ochrany
• referent na úseku investičnej činnosti, údržby, opráv, odpadového hospodárstva, správy cintorína, malých obecných služieb a obecnej logistiky


 

Mgr. Stanislava Rysulová

Tel: 044 5294 121

Fax: 044 5294 338

Mobil: 0908 933 309

E-mail: s.rysulova@obecvazec.sk

správne delikty, priestupky
zabezpečovanie podkladov na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
aktualizácia webovej stránky


 

Ing. Ľudovít Budzák

E-mail: l.budzak@obecvazec.sk

hlavný kontrolór Obce Važec

- zúčastňuje sa na zasadnutí OZ s hlasom poradným
- zodpovedá za prípravu všeobecných záväzných nariadení obce, zásad, poriadkov, smerníc, pokynov a iných právnych noriem pre obec,
- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Z.z.,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom


 

Darina Bartková

- upratovačka


 

Branislav Čipka

Mobil: 0907 321 105

Správca Domu smútku


 

 

 

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Elektrina
0850 111 468
0906 25 25 25
Voda
044/552 1992
0908 916 579
Verejné osvetlenie
044/5294 121
Rozhlas
044/5294 121
webygroup

Úvodná stránka